GARANTUJEME 100% ÚSPĚCHGDPR ( General Data Protection Regulation )

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které poskytuje rámec pro dodržování souladu se zásadami ochrany osobních údajů v Evropě.

DOKUMENTACE GDPR A JEJÍ AKTUALIZACE
(pouze pro klienty služby GDPR GARANCE - objednávat můžete na
www.gdprgarance.cz )

Co hrozí za porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

 • Za porušení, nezavedení či nepřipravenost všem organizacím hrozí pokuta v maximální výši 20.000.000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností)
 • Výše pokuty záleží na povaze, závažnosti a délce porušování, počtu poškozených občanů a míře škody atd.
 • Správcům a zpracovatelům osobních údajů dále hrozí žaloby od subjektů údajů s nárokem na náhradu škody
 • Organizace jsou vystaveny ztrátě důvěry a reputace

Platnost GDPR:

 • Od 25. 5. 2018
 • V celé Evropské unii (dále jen EU)
 • Dnem platnosti nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a evropskou směrnici 95/46/ES

Koho se GDPR týká?

 • Každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů (dále také subjektů údajů) Evropské unie (tzn. zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků apod.) ve všech segmentech (zdravotnictví, veřejná správa, bankovní instituce, e-shopy, maloobchod, velkoobchod, výroba atp.)
 • Také všech organizací mimo EU, které působí na evropském trhu
 • Dále organizací, které sledují a analyzují chování uživatelů na webových stránkách při používání aplikací a chytrých technologií

Obecné přínosy GDPR?

 • Jednotná a přísnější pravidla při zpracování dat a osobních údajů občanů
 • Rovnocenná vymahatelnost práva ve všech zemích EU, stejné pokuty a spolupráce dozorových orgánů

Jaké jsou zásadní změny?

Subjekty údajů (ti, kteří poskytují osobní údaje - např. zaměstnanci, zákazníci) budou mít nově např.: 

 • Právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů nebo 
 • Právo na výmaz či zapomenutí osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům online atd.

Nové termíny hlášení úniku osobních údajů

 • Do kdy: do 72 hodin od zjištění
 • Komu: vždy Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), v některých případech také subjektům údajů, jichž se únik týkal

Rozšíření definice osobních údajů - nově jimi budou také technické parametry, jako např. IP adresa, e-mail, citlivými osobními údaji budou nově genetické a biometrické údaje (včetně podpisu) a osobní údaje dětí

Jaké jsou nové povinnosti organizací?

Zavést technická, organizační a procesní opatření prokazující soulad s principy GDPR, tzn.:

 • Implementovat záměrnou a nezbytnou ochranu dat
 • Vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment nebo také DPIA) - týká se organizací provádějících systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních údajů, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování (např. banky, pojišťovny a jiné finanční instituce), organizace poskytující věrnostní programy, online či telekomunikační služby, a organizace, které zpracovávají citlivé osobní údaje (zdravotní pojišťovny, nemocnice, bezpečnostní agentury apod.)
 • Zřídit a jmenovat nezávislou kontrolní funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer nebo také DPO), který provádí monitoring souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádí interních audity, školení pracovníků a celkově řídí agendu interní ochrany dat, případně hlásí možné úniky dat či porušení zákona ÚOOÚ. Povinnost jmenovat DPO vzniká, pokud: Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů) Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů. Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.
 • Zavést tzv. pseudonymizaci osobních údajů, tzn. zpracovat osobní údaje tak, aby nemohly být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací
 • Vést záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídají - jméno a kontaktní údaje správce a zpracovatele včetně jména DPO, účely zpracování, popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů, kategorie příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, informace o mezinárodním předávání osobních údajů, lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů, popis technických a organizačních opatření. Výjimkou jsou organizace s méně než 250 zaměstnanci, pokud zpracování osobních údajů není jejich hlavní činností, neexistuje u nich riziko pro práva a svobody osob a tyto organizace nezpracovávají citlivé údaje
 • Vést konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů

PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE ISO

Jsme specialisté na přípravu společností a osob k certifikaci a následné údržby dle standardů ISO, OHSAS, GMP, ..

Jsme odborníci na kurzy a školení v oblasti systémů řízení ( interní auditor, FMEA, SPC, APQP, MISA, Six sigma, G-8D, Lean production, 5S, čtyři pilíře /FMEA, SPC, APQP, MSA/ ).
Jsme profesionálové v oblasti zákonných požadavků ( BOZP a PO, životní prostředí,.. )


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (dříve OHSAS 18001), ISO 20000, ISO 27001, ISO 50001, IATF 16949, HACCP (ISO 22000), GMP, GLOBAL GAP, SA 8000, ISO 28000, ISO 37001,  ISO 22 301


Zajistíme Vám nejlepší certifikační audit
v České republice i na Slovensku

Bezpečnost práce a požární ochrana (BOZP
a PO)

Kompletní poradenství (vypracování
a aktualizace dokumentace BOZP a PO
dle zákona), školení pracovníků (osobně
i formou e-learningu)