GARANTUJEME 100% ÚSPĚCH

GDPR ( General Data Protection Regulation )

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které poskytuje rámec pro dodržování souladu se zásadami ochrany osobních údajů v Evropě.

DOKUMENTACE GDPR A JEJÍ AKTUALIZACE
(pouze pro klienty služby GDPR GARANCE - objednávat můžete na
www.gdprgarance.cz )

Co hrozí za porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

 • Za porušení, nezavedení či nepřipravenost všem organizacím hrozí pokuta v maximální výši 20.000.000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností)
 • Výše pokuty záleží na povaze, závažnosti a délce porušování, počtu poškozených občanů a míře škody atd.
 • Správcům a zpracovatelům osobních údajů dále hrozí žaloby od subjektů údajů s nárokem na náhradu škody
 • Organizace jsou vystaveny ztrátě důvěry a reputace

Platnost GDPR:

 • Od 25. 5. 2018
 • V celé Evropské unii (dále jen EU)
 • Dnem platnosti nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a evropskou směrnici 95/46/ES

Koho se GDPR týká?

 • Každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů (dále také subjektů údajů) Evropské unie (tzn. zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků apod.) ve všech segmentech (zdravotnictví, veřejná správa, bankovní instituce, e-shopy, maloobchod, velkoobchod, výroba atp.)
 • Také všech organizací mimo EU, které působí na evropském trhu
 • Dále organizací, které sledují a analyzují chování uživatelů na webových stránkách při používání aplikací a chytrých technologií

Obecné přínosy GDPR?

 • Jednotná a přísnější pravidla při zpracování dat a osobních údajů občanů
 • Rovnocenná vymahatelnost práva ve všech zemích EU, stejné pokuty a spolupráce dozorových orgánů

Jaké jsou zásadní změny?

Subjekty údajů (ti, kteří poskytují osobní údaje - např. zaměstnanci, zákazníci) budou mít nově např.: 

 • Právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů nebo 
 • Právo na výmaz či zapomenutí osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům online atd.

Nové termíny hlášení úniku osobních údajů

 • Do kdy: do 72 hodin od zjištění
 • Komu: vždy Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), v některých případech také subjektům údajů, jichž se únik týkal

Rozšíření definice osobních údajů - nově jimi budou také technické parametry, jako např. IP adresa, e-mail, citlivými osobními údaji budou nově genetické a biometrické údaje (včetně podpisu) a osobní údaje dětí

Jaké jsou nové povinnosti organizací?

Zavést technická, organizační a procesní opatření prokazující soulad s principy GDPR, tzn.:

 • Implementovat záměrnou a nezbytnou ochranu dat
 • Vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment nebo také DPIA) - týká se organizací provádějících systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních údajů, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování (např. banky, pojišťovny a jiné finanční instituce), organizace poskytující věrnostní programy, online či telekomunikační služby, a organizace, které zpracovávají citlivé osobní údaje (zdravotní pojišťovny, nemocnice, bezpečnostní agentury apod.)
 • Zřídit a jmenovat nezávislou kontrolní funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer nebo také DPO), který provádí monitoring souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádí interních audity, školení pracovníků a celkově řídí agendu interní ochrany dat, případně hlásí možné úniky dat či porušení zákona ÚOOÚ. Povinnost jmenovat DPO vzniká, pokud: Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů) Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů. Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.
 • Zavést tzv. pseudonymizaci osobních údajů, tzn. zpracovat osobní údaje tak, aby nemohly být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací
 • Vést záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídají - jméno a kontaktní údaje správce a zpracovatele včetně jména DPO, účely zpracování, popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů, kategorie příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, informace o mezinárodním předávání osobních údajů, lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů, popis technických a organizačních opatření. Výjimkou jsou organizace s méně než 250 zaměstnanci, pokud zpracování osobních údajů není jejich hlavní činností, neexistuje u nich riziko pro práva a svobody osob a tyto organizace nezpracovávají citlivé údaje
 • Vést konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů

PORADENSTVÍ A CERTIFIKACE ISO

Jsme specialisté na přípravu společností a osob k certifikaci a následné údržby dle standardů ISO, OHSAS, GMP, ..

Jsme odborníci na kurzy a školení v oblasti systémů řízení ( interní auditor, FMEA, SPC, APQP, MISA, Six sigma, G-8D, Lean production, 5S, čtyři pilíře /FMEA, SPC, APQP, MSA/ ).
Jsme profesionálové v oblasti zákonných požadavků ( BOZP a PO, životní prostředí,.. )


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (dříve OHSAS 18001), ISO 20000, ISO 27001, ISO 50001, ISO/TS 16949, HACCP (ISO 22000), GMP, GLOBAL GAP, SA 8000, ISO 28000 ..


Zajistíme Vám nejlepší certifikační audit
v České republice i na Slovensku

Bezpečnost práce a požární ochrana (BOZP
a PO)

Kompletní poradenství (vypracování
a aktualizace dokumentace BOZP a PO
dle zákona), školení pracovníků (osobně
i formou e-learningu)